Lyssna på sidan Lyssna

Stöd till inackordering

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Inackorderingstillägget beviljas till dig som har lång och besvärlig resväg till skolan och som därför måste bo inackorderad. 

Det är din hemkommun som ansvarar för ge dig stöd till inackordering. Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år och går en gymnasial utbildning. Kravet är att du ska ha en restid som är längre än två timmar per dag, studera på heltid och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. 

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget består av två delar, ett inackorderingsbelopp och ett resebidrag. Dessutom finns ett träningsbidrag för dig som går på Skyttegymnasiet.

Inackorderingsbelopp läsåret 2021/2022

 • Elev som går på Hjalmar Strömerskolan
  1.610 kronor per månad + ett resebidrag beräknat på avståndet mellan folkbokförings­adressen och skolan.
 • Elev som går på kommunal skola i annan kommun
  1.780 kronor per månad.
 • Träningsbidrag för skytteelever
  Som elev på Skyttegymnasiet (NIU) har du rätt att ansöka om ett ”träningsbidrag” från Strömsunds kommun om du inte får inackorderingstillägg från din hemkommun. Det innebär att din hyra på elevhemmet reduceras med lika mycket som den lägsta nivån av inackorderingstillägget.

Resebidrag

I beräkning av resebidraget utgår skolan ifrån Länstrafiken Jämtlands priser för enkelbiljett för ungdom. Ersättningen per månad beräknas på nio enkelresor. Om summan för månadsersättningen överstiger priset för ett länskort för ungdom blir ersättningen lika stor som priset för länskort.

Utbetalning

Bidraget betalas ut för fyra månader under höstterminen och för fem månader under vårterminen. Utbetalning sker i halvt eller helt månadsbelopp. För att få halvt belopp måste inackorderingstiden vara minst 15 dagar.


Skolan gör utbetalningen till bankkonto eller med utbetalningskort. Kom ihåg att ange på ansökningsblanketten vilket utbetalningssätt som du önskar.

Studieavbrott eller ändrade förhållanden

Om du får ändrade förhållanden måste du meddela det till Hjalmar Strömerskolan. Det gäller om du till exempel slutar skolan, inte längre bor inackorderad, reser dagligen eller flyttar till annan kommun.


Om du mister studiebidraget på grund av ogiltig frånvaro mister du även inackorderingsstödet. Om du felaktigt tar emot inackorderingsstöd är du skyldig att genast betala tillbaka beloppet.

Ansökan

När du ansöker om inackorderingstillägg ska du

 • alltid skicka med en kopia på ditt hyreskontrakt
 • ange vilket utbetalningssätt du önskar.

Du måste göra en ansökan för varje läsår.

Fakta

Du har rätt till inackorderingstillägg om du

 • har en restid som är längre än två timmar per dag enligt busstidtabell (sammanlagd restid till och från skolan)
 • är heltidsstuderande och har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
 • är förstahandsmottagen på den utbildning du går.

Undantag

Om du går på Hjalmar Strömerskolan och har särskilda behov av social eller medicinsk karaktär kan du bli beviljad inackorderingstillägg även om dessa villkor inte är uppfyllda.

 

Då måste du ha ett intyg från socialsekreterare eller läkare.

 

Skicka din ansökan till

Hjalmar Strömerskolan

Kurator

Box 520

833 24 Strömsund

 

Sista ansökningsdag

Du måste göra ansökan för varje läsår och den ska vara inlämnad senast sista skoldagen det läsår som ansökan avser.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: