Lyssna på sidan Lyssna

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR, som ersatt personuppgiftslagen, ökar dina möjligheter att bestämma över hur vi som myndighet hanterar uppgifter om dig och datan som skapas när du använder våra tjänster.

Om dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen ska säkerställa din rätt till skydd av dina personuppgifter. Ett annat mycket viktigt syfte är att fastställa regler för det fria flödet av personuppgifter inom EU och därmed lägga grund för en ökad digitalisering inom EU. Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation. 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.

När behöver vi dina personuppgifter?

Om du till exempel skickar e-post, ringer eller kontaktar Hjalmar Strömerskolan, eller någon annan kommunal verksamhet, via formulär på webben kommer vi att behandla dina uppgifter. Det måste vi göra för att kunna hantera ditt ärende, oavsett vad det gäller. När det gäller webbformulär är den rättsliga grunden myndighetsutövning om vi inte anger något annat.

Några exempel på när vi kan behöva dina personuppgifter:

 • När du använder vissa av våra e-tjänster eller blanketter.
 • När du fyller i vissa formulär på vår webbplats.
 • När du prenumererar på nyhetsbrev från oss.
 • När du kommunicerar med oss via e-post.
 • När du gör en felanmälan.

Vem är ansvarig för personuppgifter vi samlar in?

Den som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter kallas personuppgiftsansvarig (PuA). För Hjalmar Strömerskolan är det kommunstyrelsen i Strömsunds kommun som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras.

Information om kommunstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rättsliga grunder för behandling

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna inklusive lagring. Behandlingen kan ske manuellt, helt eller delvis automatiserat. I dataskyddsförordningen finns bestämmelser om hur behandling får ske. Inom skolans område finns utöver dataskyddsförordningen ett flertal svenska lagar och föreskrifter som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. I vissa fall gäller de över GDPR och kan kompletteras med dataskyddsförordningen i vissa avseenden.


Dataskyddsförordningen har sex rättsliga grunder för behandling av personuppgifter:

 • samtycke
 • ingå eller fullgöra avtal
 • laglig förpliktelse
 • skydda den registrerades intressen
 • allmänt intresse eller myndighetsutövning
 • intresseavvägning.

Rätt att dra tillbaka samtycke

Om du som registrerad har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka det genom att ta kontakt med vårt dataskyddsombud. Att du återkallar samtycket påverkar inte lagligheten av behandling vi redan utfört.

Dina rättigheter som registrerad

De personer vars personuppgifter vi behandlar, de registrerade, har ett antal rättigheter. I dataskyddsförordningen är rättigheterna utökade, förstärkta och specificerade jämfört med i personuppgiftslagen.

 • Rätt till information
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Dataportabilitet
 • Rätt att göra invändningar
 • Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering
 • Klagomål
 • Skadestånd

Läs mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Klagomål

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter inom skolan. Vänd dig till vårt dataskyddsombud, dataskyddsombud(a)stromsund.se eller klicka på Dataskyddsombud i Kontakta oss-rutan.


Du har också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Om du har klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du som registrerad kontakta kommunens dataskyddsombud.


Du har också rätt att vända dig till Integritets­skydds­myndigheten som är tillsynsmyndighet.

Till Integritets­skydds­myndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: