Lyssna på sidan Lyssna

Ogiltig frånvaro

Det är viktigt att du som elev deltar på alla lektioner. Om du ofta är borta utan giltig anledning är skolan skyldig att försöka hjälpa dig. Här kan du läsa om Hjalmar Strömerskolans rutiner vid ogiltig frånvaro.

Rutiner vid ogiltig frånvaro

Åtgärd

Ansvarig

Vid varje terminstart och frånvarogenomgång informeras eleverna om att ogiltig frånvaro kommer att rap­porteras till vårdnadshavare redan under första dagen. (för omyndig elev). Genomgång av frånvaro är en punkt vid varje mentorsträff.


Skolan rapporterar frånvaro via Skola 24 som delges vårdnadshavaren via mail eller SMS. Varje frånvaro­tillfälle som inte är anmäld till skolan räknas som ogiltig frånvaro.


Efter den tredje ogiltiga frånvaron eller vid återkommande anmäld frånvaro påbörjar mentor kart­läggning av elevens studiesituation genom samtal om orsak till frånvaro.


Mentor ringer upp vårdnadshavaren för ett samtal kring vikten av skolnärvaro och anmälan av frånvaro till skolan.


Om eleven fortsätter vara frånvarande kontaktar mentorn elevhälsan som påbörjar en skolsocial kart­läggning. Åtgärder utifrån denna sätts in vid behov.


Om frånvaron efter kontakt med elevhälsan fortsätter kallas eleven, vårdnadshavare (för omyndig elev) och mentor till stödkonferens tillsammans med elev­hälsan.

 

Mentor


 

Vid stödkonferens diskuteras elevens totala studie­gång och hur man kan tillsammans stötta eleven.


Information om rutiner för rap­portering till CSN och ef­fekter av indraget studiebi­drag lämnas, både muntligt och skriftligt, till elev och vårdnadshavare ges under stödkonferensen (för omyndig elev).


Stödåtgärderna dokumenteras.

 

Kurator
 

Ogiltig frånvaro som överstiger fyra timmar på en månad
medför att skolan rapporterar till CSN att eleven inte stu­derar på heltid.
Kurator lämnar en

be­skrivning av de åtgärder som sko­lan vidta­git till skolledarna innan rapporte­ringen.

 

Fortlöpande uppföljning av elevens frånvaro.

Mentor

Sammanfattning av regelverket

Studiehjälp lämnas vid heltidsstudier, det vill säga när eleven ägnar hela sin arbetstid åt studier och kontinuerligt deltar i undervisningen. 

 

Om en elev har hög frånvaro ska skolan pröva alla tänkbara åtgärder för att eleven ska få tillräcklig närvaro. Se rutiner om åtgärdsprogram.

 

Om åtgärderna inte leder till att frånvaron upphör rapporterar skolan till centrala studiestödsnämden (CSN) att eleven inte studerar på heltid. CSN beslutar därefter om utbetalningarna av studiehjälp (studiebidrag, extra tillägg och inackorderings­tillägg) ska stoppas.  

 

CSN meddelar Försäkringskassan att utbetalningarna av studiehjälp stoppats och det kan innebära att eleven inte får räknas med i underlaget för antalet barn i familjen vid beräkning av bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Det förlängda underhållsstödet kan dras in liksom eventuell barnpension.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: