Lyssna på sidan Lyssna
Hjalmar Strömerskolan.

Tobakspolicy för Hjalmar Strömerskolan

Undersökningar visar att många ungdomar gör sin rökdebut under gymnasietiden, nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Den 1 juli 2019 började en ny lag att gälla inom tobaksområdet, Tobakslagen (2018:2088).

Lagen innebär som tidigare att rökning är förbjuden i lokaler med barn och ungdomsverksamheter samt på skolgårdar och motsvarande områden utomhus. Enligt den nya lagen är det nu även förbjudet att röka i områden i anslutning till färdmedel t.ex. busshållplatser. Rökfri skolmiljö gäller oavsett ålder, 24 timmar per dygn, alla dagar: alltså även på lov, kompetensutvecklingsdagar, vid föräldramöten och så vidare.


Rökning och passiv rökning är ett allvarligt folkhälsoproblem. Enligt tobakskonventionen (WHO) så ska alla människor skyddas mot tobaksrök. Det är en grundläggande mänsklig rättighet.


I tobakslagen regleras också unga människors rätt att köpa tobak. Det är miljö- och byggavdelningen i Strömsund som ansvarar för tillsyn av rökfria skolgårdar, andra miljöer samt försäljning av tobak i butiker.


”Rökfritt” omfattar alla former av tobaksprodukter man kan röka till exempel cigaretter, cigarrer, piptobak, vattenpipstobak och e-cigaretter.

Hjalmar Strömerskolans vision

Vår skolas vision är att våra elever och personal har en rökfri arbetsmiljö och upplever sig ha en god hälsa. Vår långsiktiga vision är, precis som den svenska tobakspolitikens övergripande mål, att minska allt tobaksbruk och att förhindra att minderåriga börjar använda tobak.

Hjalmar Strömerskolans mål

Att följa tobakslagen och vara en rökfri skola med rökförbud inom skolområdet alla tider på dygnet. Vi arbetar med följande delmål.

  • Att behålla våra elever rökfria.
  • Att ha en rökfri miljö för alla som vistas inom skolans område.
  • Att erbjuda de elever som vill sluta röka eller snusa hjälp med att nå ett tobaksfritt liv.

Vårt arbete

För att uppnå våra mål kommer vi både arbeta med förebyggande och åtgärdande insatser. All personal på skolan ansvarar för att tobakspolicyn efterlevs. Ytterst ansvarig är rektor. De förebyggande insatserna finns beskrivna i Tobakspolicyns handlingsplan utifrån målgrupperna:

  • Elever
  • All personal på skolan
  • Rökfri skolmiljö

Insatserna är anpassade av oss på skolan och efter vår skolas förutsättningar och behov.

Hjalmar Strömerskolans tobakspolicy Pdf, 9 MB.

Vår uppföljning

Tobakspolicyn utvärderas och revideras varje läsår av Elevhälsoteamet personal. Om en elev påträffas med att röka inom skolans område har all personal på skolan ansvar att agera på följande sätt.

  • Be eleven släcka cigaretten.
  • Informera mentor.
  • Kontakta vårdnadshavare om eleven är under 18 år.

Tobaksfria områden

Karta över tobaksfria områden.

Kontakta oss

Hjalmar Strömerskolan

Box 520
833 24 Strömsund

Kontakta kommunen

0670-161 00 (växel)

Kontakta gärna

Senast ändrad/granskad: